“Hogescholen hebben karakteristieken criminele organisatie”

Arnold Heertje @ rtlz.nl  28 DEC 2011( LAATSTE UPDATE: 28 DEC 2011 )

Het hele artikel

In het voetspoor van de hogeschool Inholland zijn de hogeschool van Amsterdam en de hogeschool Windesheim in Zwolle in de belangstelling gekomen. Het wachten is op de volgende in de rij. Lees de column van prof. A. Heertje.

Criminele organisatie

Tot grote woede van Doekle Terpstra, tot voor kort voorzitter van de HBO-raad, typeerde ik in 2004 zijn hogescholen als instellingen met de formele karakteristieken van een criminele organisatie.

Op grond van de nieuwe feiten kan het woord ‘formele’ achterwege blijven. De meeste hbo’s zijn overwegend criminele organisaties, waarin studenten worden bedot, docerende medewerkers worden bedreigd en geïntimideerd en de managers zich grotelijks verrijken. De stoet zich in onschuld handen wassende leidinggevenden met boter op het hoofd wordt elke dag langer.

Valse cijfers en diploma’s

De stoet begint met Doekle Terpstra die dezer dagen in het nieuws kwam omdat Inholland onder zijn leiding nog steeds probeert geld binnen te halen door het geven van valse cijfers en diploma’s. Extern zegt Terpstra dat hij eindelijk voor kwaliteit gaat, maar intern is daar geen sprake van. De tweede in de optocht is Jet Bussemaker die zich rector magnificus van de hogeschool van Amsterdam laat noemen. Terwijl docenten die kritische geluiden laten horen door haar de wacht krijgen aangezegd, om financiële redenen exameneisen worden verlaagd en zonder prestaties cijfers en diploma’s worden gegeven, doet zij net of zij van niets weet. In samenhang met haar management is zij verantwoordelijk voor de kadaverdiscipline die onder haar bewind heerst en voor de onvoldoende kwaliteit van de opleidingen.

Economie

Bij de lerarenopleiding economie worden tweedegraadsdiploma’s uitgereikt aan studenten die geen kennis omtrent economie opdoen. De desastreuze gevolgen daarvan zien wij bij havo en vwo, waar de leerlingen aan hun lot worden overgelaten in de economielessen (zie hiervoor de vele twitterberichten van leerlingen die klagen over hun docenten). Aan de wantoestanden had al veel eerder een einde moeten komen, maar daarvan is in de periode-Plasterk niets gekomen. Daarom is het absurd dat de fractie van de Partij van de Arbeid nu in de Tweede Kamer oproept tot actie, wetend dat het jarenlange voortwoekeren vooral mogelijk was dankzij de managers in onderwijs en zorg en bij corporaties van PvdA-huize. De verontwaardiging hierover klemt te meer nu de huidige staatssecretaris Halbe Zijlstra voortvarend het hbo tot de orde roept.

Kritiek

Karel Dittrich, de voorzitter van de Accreditatieorganisatie, sluit zich plotseling aan in de stoet. Hij wist al jaren dat het hbo-onderwijs niet deugt, maar hield evenzeer als Doekle Terpstra zijn mond. Nu de docenten zelf onder de intimidatie uitkruipen komt hij met kritiek naar buiten. Eenzelfde gedrag nemen wij waar bij de inspectie. Eerst nu wordt met harde hand ingegrepen. Het is nog maar een paar jaar geleden dat bij de inspectie inspecteurs die melding maakten van fraude bij hbo-instellingen de opdracht kregen de melding te verwijderen.

Windesheim

Fraai is het optreden van Albert Cornelissen, collegevoorzitter van Windesheim. Terwijl onder zijn leiding docenten de opdracht krijgen geflatteerde cijfers te geven en ondeugdelijke scripties met een voldoende te honoreren, beschuldigt hij nu de docenten van de ten onrechte uitgereikte diploma’s. Cornelissen wordt volledig onderuitgehaald door de Parool-journalist Teun van de Keuken, die enige tijd doceerde op Windesheim. Hij verhaalt ‘hoe meer kinderen over konden, des te beter. Afgestudeerde leerlingen brengen geld in het laatje, afgehaakte studenten kosten alleen maar. Ik zag veel middelmaat’. Geen wonder dat er tegenwoordig veel middelmatige journalisten rondlopen en dat Halbe Zijlstra het sluiten van Windesheim overweegt nu tientallen ondeugdelijke werkstukken met een voldoende zijn gewaardeerd. Verantwoordelijk voor de grootscheepse fraude is Cornelissen, die daarom als de hoofdfraudeur moet worden getypeerd. Het is daarom potsierlijk dat hij te rade gaat bij zijn collega in crime, Doekle Terpstra.

Verlossing van beunhazen

De deelnemers aan de criminele organisaties voelen zich gesteund door iemand die zich ‘Denker des Vaderlands’ noemt. Achterhuis betoogt dat natuur, cultuur en kennis, die geen geld opleveren, zonder schade kunnen en zullen verdwijnen. Deze pseudodenker denkt dat economie alleen gaat over geld en dat een verstandig onderwijsbeleid stoelt op financiële calculaties en niet op het voorzien in de behoeften van studenten aan kennis. Koren op de molen van de bestuurders die veraf van de werkvloer de belangen van de studenten bij goed onderwijs en geloofwaardige diploma’s onderschikken aan eigen financiële oogmerken.

Daarom was het rond Kerstmis een verademing de aanvoerder van de SP , Emile Roemer, met hartstocht te zien pleiten voor fundamenteel onderzoek van de materie. Kennis om kennis, weten om het weten, onderwijs om het onderwijs. De weg is nog lang, maar de verlossing van de beunhazen en charlatans met hun perverse financiële prikkels is nabij.

©Arnold Heertje @ rtlz.nl


Leave a Reply