hoger algemeen voortgezet onderwijs

Wat is hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)?

(bron http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-is-hoger-algemeen-voortgezet-onderwijs-havo.html)

Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs en duurt vijf jaar. De havo bereidt leerlingen voor op het hoger beroeps onderwijs (hbo). De havo is gesplitst in een algemeen deel, de onderbouw, een specialisatie en de bovenbouw. In de bovenbouw kunnen leerlingen profielen kiezen. Daarmee kunnen zij zich in een bepaalde richting specialiseren.

Toelating havo

Een school voor voortgezet onderwijs beslist of een leerling wordt toegelaten tot de havo. Veel scholen maken hun beslissing op grond van het schooladvies, de score van de Citotoets (eindtoets basisonderwijs) of een eigen toelatingstest.

Onderbouw havo

In de eerste drie jaar van de onderbouw van de havo volgen leerlingen algemene vakken. De invulling van deze vakken is globaal beschreven in kerndoelen. De scholen bepalen zelf hoe zij deze kerndoelen invullen.

Met een bewijs dat de eerste drie jaar goed zijn doorlopen, kan een leerling doorstromen naar een vakopleiding of een middenkaderopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs. De meeste leerlingen gaan door naar de bovenbouw van de havo.

Bovenbouw havo of tweede fase

De bovenbouw havo, klas vier en vijf, wordt ook wel tweede fase genoemd. In de tweede fase kiezen leerlingen een richting of profiel waarin zij zich specialiseren. Een profiel bestaat uit een aantal vakken, opgebouwd uit:

  • een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is;
  • een profieldeel met vakken of lesstof speciaal voor dit profiel;
  • een vrij deel.

De vrije ruimte kunnen leerlingen gebruiken om vakken te volgen uit een ander profieldeel. Aan het eind van de vijfde klas doen zij examen. Met een havo-diploma kan een leerling naar het hbo.

Profielen in de tweede fase

In de bovenbouw van de havo kunnen leerlingen kiezen uit de volgende vier richtingen of profielen:

  • natuur en techniek;
  • natuur en gezondheid;
  • economie en maatschappij;
  • cultuur en maatschappij.

Meer informatie

Algemene informatie over de havo is opgenomen in de Onderwijsgids voortgezet onderwijs. In het Dossier Voortgezet onderwijs vindt u meer informatie over de tweede fase. Een overzicht van de vakken en profielen in de tweede fase vindt u in het Zakboek tweede fase.

Heeft u vragen over wetten en regels in de tweede fase, dan kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum Onderwijs (ICO) dat is ondergebracht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen CFI). Voor andere vragen over de tweede fase kunt u terecht bij 5010, de landelijke informatie- en adviesdienst voor ouders over onderwijs.