ONDERWIJSUITVAL EN TALENTONTWIKKELING MET LOB IN HET HAVO EN VWO

Rapportage APS-dk 4655.720

Tegengaan schooluitval: terugdringen Voortijdig Schoolverlaten

Annemarie Oomen1 december 2007

Conclusies:

• Decanen en experts Tweede Fase bevestiging vanuit hun ervaring en intuïtiedat investeren in loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) in havo en vwogunstig is voor het voorkomen van voortijdig schoolverlaten: het versterkt deleermotivatie, vermindert de behoefte met de opleiding te stoppen of die tevertragen.

• Havo en vwo zijn per definitie geen eindonderwijs: ze leiden niet op totberoepskwalificaties. Daarin verschilt de opdracht aan dezeonderwijsinstellingen wezenlijk van die voor vmbo en mbo. Om die reden zijn Lodewijks concept van de krachtige leeromgeving én Kuijpers concept van loopbaancompetenties wél van betekenis en vertaalbaar voor havo en vwo en Meijers concept van arbeidsidentiteit, in strikte zin, niét.

• Loopbaanleren in de zin van het verwerven van de zelfsturing als leerproces met het oog op de verantwoordelijkheid voor eigen leven, leren en loopbaan als burger’’ is van groot belang en urgent voor alle jongeren tussen 12 en 18 jaar, dus ook voor havo en vwo leerlingen. Loopbaancompetenties hebben daarin meer betekenis dan arbeidsidentiteit.

• De discussies over de al dan niet vertaalbaarheid van de inzichten uit de beide onderzoeken is er een van ‘een half vol glas’ en ‘een half leeg glas’.

• Havo en vwo zijn een zwakke omgeving voor loopbaanleren: zie de inventarisatie op pag. 12 en 133 .

• Het eindexamen havo en vwo van de Vernieuwde Tweede Fase biedt, invergelijking met het eindexamen havo en vwo van de Tweede Fase, voor eenschool minder houvast om loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) te verwezenlijken in het curriculum.

• Het eindexamen havo en vwo van de Vernieuwde Tweede Fase biedt aanzienlijke mogelijkheden voor werkexploratie (als onderdeel vanloopbaancompetenties) in het curriculum.

• In de havo en vwo scholen die ‘van aanbod- naar vraaggestuurd’ opschuiven nemen de mogelijkheden voor het realiseren van ‘een krachtige leeromgeving’en ‘loopbaancompetenties’ toe: daar zijn verschillende voorbeelden van tenoemen.

• LOB als aparte curriculum activiteit is noodzakelijk in havo en vwo.

• In de (aanloop naar de) Tweede Fase is de samenwerking in ontwerp enuitvoering van loopbaanleren door havo en vwo scholen met vervolgonderwijsinstellingen en bedrijfsleven onontbeerlijk.

Het hele artikel is te lezen op de volgende link


Leave a Reply